STATION
1
Multi Purpose Area
พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับสร้างความคุ้นเคยในการขับขี่ เพื่อทดสอบ
ความเสถียรของรถยนต์ (Stability) โดยสามารถตั้งฐานเพื่อทดสอบ
การขับขี่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การขับแบบสลาลม (Slalom) หรือทดสอบ
เปลี่ยนเลนได้ (Lane Change)
STATION
2
Dynamic Course
พื้นที่สำหรับทดสอบอัตราเร่ง (Acceleration) ระบบเบรค (Brake System, VSC, ABS) และโลว์มิว (Low-µ) ในสภาพพื้นผิวธรรมดาและพื้นผิวลื่น โดยสนามทดสอบ ถูกออกแบบให้มีทั้งพื้นผิวเปียกและแห้ง (Wet & Normal Condition) พื้นผิวปกติ และลื่น (Skidding & Normal Surface) รวมไปถึงม่านน้ำ (Water Curtain Wall) ที่ทำหน้าที่เป็นด่านทดสอบ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่รถยนต์ และผู้ขับขี่
STATION
3
Acceleration Area
พื้นที่ทดสอบอัตราเร่งของเครื่องยนต์ จาก 0-100 (Acceleration) ระบบเกียร์ (Transmission) และการทำงานของเครื่องยนต์ (Performance) ในรอบเครื่องยนต์ต่างๆ
STATION
4
Circular Track
พื้นที่ถนนวงเวียนสำหรับทดสอบสมรรถนะและอาการของรถยนต์
ในการเข้าโค้ง (Over / Under Steering) บนพื้นผิวและสภาพถนน
ที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งพื้นผิวเปียกและแห้ง
STATION
5
Road Condition Area
จำลองสภาพพื้นผิวถนน 8 สภาวะ เช่น หลุม บ่อ ท่อ ลูกคลื่น หรือแม้แต่สะพาน เพื่อใช้ทดสอบการเก็บเสียงในห้องโดยสาร (Noise) ความสั่นสะเทือน (Vibration) การควบคุมรถยนต์ (Harness) และความสะดวกสบายในการขี่ (Ridding Comfort)
STATION
6
Mini Closed Circuit
สนามทดสอบ On Road (ออนโรด) สามารถปรับใช้เป็นสนามมินิเซอร์กิต
แบบพื้นที่ปิด โดยมีความยาว 1.4 กิโลเมตร ซึ่งจะใช้ในการเรียนการสอนของ
TOYOTA Racing School และใช้ในการทดสอบการทำงานของรถยนต์
ในสภาวะการขับขี่อย่างเต็มรูปแบบ (High Performance)
STATION
1
Multi Purpose Area
พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับสร้างความคุ้นเคยในการขับขี่ เพื่อทดสอบความเสถียรของรถยนต์ (Stability) โดยสามารถตั้งฐานเพื่อทดสอบการขับขี่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การขับแบบสลาลม (Slalom) หรือทดสอบเปลี่ยนเลนได้ (Lane Change)
STATION
2
Dynamic Course
พื้นที่สำหรับทดสอบอัตราเร่ง (Acceleration) ระบบเบรค (Brake System, VSC, ABS) และโลว์มิว (Low-µ) ในสภาพพื้นผิวธรรมดาและพื้นผิวลื่น โดยสนามทดสอบ ถูกออกแบบให้มีทั้งพื้นผิวเปียกและแห้ง (Wet & Normal Condition) พื้นผิวปกติ และลื่น (Skidding & Normal Surface) รวมไปถึงม่านน้ำ (Water Curtain Wall) ที่ทำหน้าที่เป็นด่านทดสอบ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่รถยนต์ และผู้ขับขี่
STATION
3
Acceleration Area
พื้นที่ทดสอบอัตราเร่งของเครื่องยนต์ จาก 0-100 (Acceleration) ระบบเกียร์ (Transmission) และการทำงานของเครื่องยนต์ (Performance) ในรอบเครื่องยนต์ต่างๆ
STATION
4
Circular Track
พื้นที่ถนนวงเวียนสำหรับทดสอบสมรรถนะและอาการของรถยนต์ในการเข้าโค้ง (Over / Under Steering) บนพื้นผิวและสภาพถนนที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งพื้นผิวเปียกและแห้ง
STATION
5
Road Condition Area
จำลองสภาพพื้นผิวถนน 8 สภาวะ เช่น หลุม บ่อ ท่อ ลูกคลื่น หรือแม้แต่สะพาน เพื่อใช้ทดสอบการเก็บเสียงในห้องโดยสาร (Noise) ความสั่นสะเทือน (Vibration) การควบคุมรถยนต์ (Harness) และความสะดวกสบายในการขี่ (Ridding Comfort)
STATION
6
Mini Closed Circuit
สนามทดสอบ On Road (ออนโรด) สามารถปรับใช้เป็นสนามมินิเซอร์กิตแบบพื้นที่ปิด โดยมีความยาว 1.4 กิโลเมตร ซึ่งจะใช้ในการเรียนการสอนของ TOYOTA Racing School และใช้ในการทดสอบการทำงานของรถยนต์ในสภาวะการขับขี่อย่างเต็มรูปแบบ (High Performance)